eFlow Top Image Systems

eFLOW je (zjednotenou platformou pre spracovanie obsahu) skupinou modulárnych riešení pre spracovanie dát a dokumentov, z ktorých je možné efektívne a a automaticky získavať potrebné dáta. eFlow spracováva papierové i elektronické dokumenty (email, fax, EDI, databázy a ďalšie).

Technológia eFLOW vám umožní zrýchliť a spresniť spracovanie vstupných dát do vašej spoločnosti, čím získate výrazné úspory a rýchlu návratnosť investície.

Platforma eFLOW sa za dobu svojej existence stala jednou z nejvyspelejších technológií, určených pre vyťažovanie dokumentov a spracovanie dát. Riešenie je s ohľadom na budúcnosť otvorené, veľmi flexibilné a nie je obmedzené počtom importovaných alebo naskenovaných obrazov, čo umožňuje navýšenie objemov podľa potrieb. V dnešnej dobe existuje nesmierne množstvo rôznych ICR, OCR, OMR a BarCode vyťažovacích systémov.  Každý z nich má svoje klady a zápory, pričom fungujú pre konkrétne typy tlačených a ručne písaných znakov v rôznych jazykoch. eFLOW analyzuje silné a slabé stránky jednotlivých systémov, k dosiahnutiu maximálnych výsledkov pri rozpoznávaní. Riešenie obsahuje modul – Integra, komplexný a jednoducho nastaviteľný nástroj pre štruktúrované formuláre a dokumenty. Systém je tiež možné rozšíriť o moduly Freedom pre neštruktúrované a pološtruktúrované formuláre a Smart pre klasifikáciu a triedenie širokej škály dokumentov, ktoré sú následne vyťažované podľa potreby. Ďalej je možné využiť modul Invoice Reader, ktorý je špecializovaný pre automatizáciu a spracovanie faktúr.

eFLOW Integra – vyťažovanie formulárov a štruktúrovaných dokumentov

eFLOW Integra je modulom pre automatické spracovanie štruktúrovaných formulárov. Modul Integra dokáže spracovať rôzne zdroje zahŕňajúce napr. papierové formuláre, elektronické formuláre, faxy, emaily, súbory obrazov, mikrofiš apod. Vďaka automatickému spracovaniu dát dochádza k výraznej redukcii zdrojov potrebných pri ich manuálnom pretypovaní.

Integra kombinuje všetky možnosti rozpoznávania - rozpoznávanie tlačených znakov OCR, inteligentné rozpoznanie ručne písaných znakov ICR, rozpoznanie a konverzia písaného a spojeného písma CHR, rozpoznanie optických značiek OMR – napr. zaškrtávacie políčka, rozpoznanie 1D čiarových kódov BCR a 2D kódov. To všetko v jednom riešení.

Výhody a vlastnosti riešenia Integra pre automatické spracovanie formulárov:

  • automatické rozpoznanie typu formulára (Integra automaticky detekuje typ formulára)
  • výborná schopnosť rozpoznávania ručne písaných znakov - v eFlow Integra je možné ľubovoľne vybrať najvhodnejšie systémy pre vyťažovanie znakov
  • unikátna konfigurácia pre kombináciu rôznych systémov - Integra vie veľmi flexibilně kombinovať rôzne typy systémov, ktorých výsledky sa následne spájajú a získajú sa tým presnejšie výsledky

eFLOW Invoice Reader - automatické vyťažovanie faktúr

Modul eFLOW Invoice Reader je už predkonfigurovaným riešením pre automatizáciu spracovania dodávateľských faktúr. Nezáleží na tom, či každá faktura má iný vzhľad a formát. Invoice Reader vyťažuje z faktúry nielen kľúčové dáta ako Dátum splatnosti, DIČ dodávateľa, Názov a adresa dodávateľa, Celková čiastka, výška DPH, typ dokladu, mena, ale i riadkové položky z faktúry.

eFLOW Invoice Reader je teda nástrojom pre automatizáciu spracovania faktúr, alebo tiež automatické vyťažovanie dodávateľských faktúr.

eFLOW SMART - automatická klasifikácia dokumentov a dát

Modul eFLOW SMART je riešením pre automatické triedenie prichádzajúcich dokumentov (listy, emaily, faxy, mobilné zariadenia, dátové správy a ďalšie). Smart zabezpečí v rámci organizácie to, aby bol každý dokument doručený svojmu príjemcovi.

eFLOW Freedom - automatické vyťažovanie polo štruktúrovaných dokumentov

Nadstavba eFLOW Freedom ide ešte ďalej za spracovanie klasických štruktúrovaných formulárov. Zabezpečuje jednoduchý proces vstupu dát z pološtruktúrovaných dokumentov ako sú prichádzajúce dodávateľské faktúry, objednávky, transportné dokumenty alebo šeky. Freedom účinne spracováva dokumenty a ich prílohy vrátane dokumentov so zložitými tabuľkami a položkami v riadkoch v jednom viacstránkovom formáte.

Freedom uskutoční z nákladnej činnosti náročnej na ľudskú prácu (ručné zadávanie dát z pološtruktúrovaných formulárov) rýchly a vysoko presný proces. Unikátny učiaci algoritmus systému Freedom automaticky identifikuje kritické dáta z týchto dokumentov a prekonáva potrebu preddefinovať štruktúru formulárov alebo vytvárať formulárové masky pri nastavení systému. To umožňuje rýchle rozpoznanie nových, skôr nespracovaných formulárov v systéme.

Freedom využíva vysoko výkonné technológie rozpoznávania znakov a unikátneho "voting" algoritmu k rozpoznaniu, overeniu platnosti a doručeniu dát do vašich finančných systémov, ERP, CRM alebo iných informačných systémov.

Freedom umožňuje zobrazovať dokumenty a ich časti farebne vo všetkých manuálnych moduloch, čo umožňuje operátorovi rozpoznať informácie ešte rýchlejšie a presnejšie než kedykoľvek predtým a tak rýchlejšie a presnejšie doplniť informácie a rýchlejšie spracovať dokumenty.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť