Skenovanie a vyťažovanie dát

Efektívnym skenovaním môžete šetriť čas potrebný na spracovanie, evidenciu, vyhľadávanie a zdieľnie väčších i menších množstiev dokumentov rôznych typov - napr. došlá pošta, formuláre, faktúry, logistické dokumenty, žiadanky atď.

Skenovanie a vyťažovanie dát

Triedenie a identifikácia dokumentov môže prebiehať:

 • a) podľa identifikačných znakov (napr. predtlačeného čiarového kódu, vzhled, formát, barevnost?)
 • b) alebo podľa obsahu dokumentov

Po zoskenovaní alebo importe a vytvorení elektronických obrazov sú k nim priradené metadáta, ktoré môžu byť priradené automatizovane a vďaka tomu je ukladanie dokumentov v elektronickom archíve prehľadnejšie. Zároveň sú dokumenty jednuduchšie vyhľadávateľné.

Máme bohaté skúsenosti s vytváraním riešení pre rôznorodé požiadavky a prostredia - z hľadiska množstiev dokumetov, formátov, miery vyťaženia dát, ale aj z hľadiska formy dodania riešenia a flexibility účtovania. Disponujeme vlastnými technológiami a aplikáciami a spolupracujeme s poprednými výrobcami hardvérových a softvérových komponentov, preto dokážeme pripraviť riešenie podľa vašich požiadaviek a potrieb.

Najviac využívané je:

Riešenie pre faktúry

Systém na faktúre automatizovane vyhľadá požadované údaje (napr.adresa, DIČ, čiastky, výška DPH, číslo účtu, splatnosť) a následne ich exportuje do finančného, či ERP systému (SAP, Oracle a ďalšie) i napriek tomu, že každá faktúra má iný vzhľad.
Riešenie je možné dodať ako implementáciu alebo ako službu.

Čo získate:

 • Úsporu ľudských zdrojov až o 70 % oproti pôvodnému stavu.
 • Zníženie nákladov na spracovanie faktúr.
 • Presnosť dát.
 • Vyššia rýchlosť spracovania.
 • Možnosť eliminácie fyzickej archivácie faktúr.
 • Využitie elektronického obehu faktúr.
 • Rýchlosť vyhľadávania.
 • Zníženie chybovosti.
 • Zníženie straty faktúr.

Riešenie pre zmluvy

Slúži k evidencii, dlhodobému uchovaniu a procesnému spracovaniu zmlúv.

V rámci tohto riešenia je zahrnutá:

 • Tvorba návrhov zmlúv podľa definovaných typov vrátane sprievodných informácií (poznámky, dodatky, prílohy).
 • Riadenie jednotlivých krokov procesu pripomienkovania a schvaľovania návrhu zmluvy prostredníctvom workflow. V jeho rámci sú evidované a spracovávané pripomienky, schválenie dokumentu a príprava k finálnemu podpisu.
 • Rýchle a jednoduché sprístupnenie zmlúv zodpovedným osobám.
 • V systéme môže byť zmluva uložená v editovateľnej forme i vo forme naskenovaného papierového originálu s podpismi.
 • Možnosť integrácie s ďalšími agendami systému pre správu zákaziek, objednávok, porád a jednaní. Touto cestou je zabezpečená centralizácia niekoľkých administratívnych agiend a ich vzájomné prepojenie.

Čo získate:

 • Efektívnu evidenciu zmluvných dokumentov v rámci celej organizácie.
 • Prehľadnú správu administratívnych procesov, ktoré sa týkajú zmlúv (predovšetkým schvaľovanie zmlúv pred podpisom).
 • Jednoznačná definícia právomocí a zodpovedností v daných procesoch.
 • Správa verzií dokumentov (verzovanie).
 • Bezpečné uloženie digitálnych kópií zmlúv.
 • Zabezpečenie nemennosti uloženého obsahu.
 • Integrácia s ďalšími elektronickými agendami systému.
 • Štandardizované šablóny pre vytváranie nových zmlúv.

Spisová služba

Služi pre zefektívnenie príjmu a výdaju dokumentov. Umožňuje prechod z papierovej podoby spracovania do digitálnej formy. Pomáha centralizovať spracovanie zásielok a písomností a zprehľadní ich obeh v rámci organizácie. Riešenie umožňuje evidovať vybrané dokumenty, e-mailové správy apod.

Postup:

 • Prijaté zásielky sú centrálne evidované (napr. v podateľni podľa jednotlivých typov) s možnosťou automatizácie.
 • Ku každej zásielke špecifikovanej popisnými údajmi (metadátami), možno pripojiť naskenovanú fyzickú predlohu poštovej zásielky (dokumentu).
 • Zásielky sú distribuované zodpovedným užívateľom na ďalšie spracovanie.
 • Dokumenty môžu byť ďalej spracované mimo agendu evidencie došlej a odchádzajúcej pošty. Účtovnícke doklady, ako sú napríklad faktúry, tak môžu prechádzať samostatnou fázou schvaľovania.
 • Príjemnca môže vytvoriť odchádzajúcu zásielku, ktorá je centrálne odoslaná (napr.opäť podateľnou).

Čo získate:

 • Centralizovanú správu prijatej a odoslanej pošty.
 • Po vložení do systému užívatelia získajú okamžitý prístup k im určeným dokumentom.
 • Prehľad o stave spracovania dokumentu.
 • Nastavenie termínov a priorít spracovania.
 • Odstránenie náročnej manuálnej evidencie.

Možnosti rozšírenia:

 • Nadväznosť na ďalšie agendy (napr. faktúry, objednávky).
 • Rozhranie pre integráciu s aplikáciami tretích strán.

Ďalšie možnosti riešení súvisiacich s digitalizáciou dokumentov súvisia s prepojením na podateľňu, resp. elektronický archív, či ERP systém a workflow. Tu Xerox ponúka vlastný nástroj Xerox Docushare, ktorý umožňuje ukladanie a zdieľanie dokumentov, vyhľadávanie, verzovanie, správu prístupu k dokumentom, smerovanie a schvaľovanie dokumentov, audit pre sledovanie histórie dokumentov a ďalšie možnosti. Samozrejmosťou je integrácia a prepojenie s väčšinou používaných archivačných či kolaboračných nástrojov (Microsoft Office SharePoint, Microsoft Outlook a podobne).

Ak máte otázky k službe Skenovanie a vyťažovanie dát, kontaktujte konzultanta spoločnosti Xerox na svk.xgs@xerox.com


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť