Tlačiarne, MFP do A4, faxy

 • Všetky zariadenia, zakúpené po 1. 4. 2003, sú opatrené zárukou 24 mesiacov.

 • Doba záruky beží od dátumu predaja a podmienkou pre jej uplatnenie je doklad o nadobudnutí produktu (Záručný protokol alebo dodací list), kde sú uvedené tieto údaje:
  1. Výrobné číslo stroja
  2. Dátum predaja
  3. Užívateľ
  4. Dodávateľ

 • Obsahom záruky je zodpovednosť za to, že dodaný produkt má v dobe dodania a po dobu záruky vlastnosti stanovené technickými podmienkami výrobcu.

 • Záruka je zodpovednosť za chyby, ktoré sa na stroji vyskytnú počas záručnej lehoty a spočíva v ich odstránení a odstránení všetkých chýb vzniknutých chybnou súčasťou zariadenia, chybnou konštrukciou, alebo chybnou montážou.

 • Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál a všetky súčasti zariadenia definovaných ako spotrebný materiál. Na tieto platí záruka 6 mesiacov a to v prípade, že predtým nebola dosiahnutá ich životnosť na viac ako 80 % alebo neboli poškodené neodborným používaním.

 • Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby, spôsobené užívateľom, neodborným zaobchádzaním, treťou osobou, vplyvom okolia, náhodou alebo vyššou mocou. Ďalej sa nevzťahuje na súčasti s limitovanou životnosťou, keď táto bola prekročená a na súčasti podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu pri výrobcom odporúčanom používaní stroja , napr. valce, rolne, lampy, gumové súčasti, filtre a pod.

 • Táto záruka nemôže byť uznaná ak došlo k poruche spôsobenej preťažovaním stroja, nedostatočnou starostlivosťou, nedodržiavaním postupov, uvedených v návode na použitie, ďalej spôsobené užívateľom, neodborným zaobchádzaním, treťou osobou, vplyvom okolia, náhodou alebo vyššou mocou. Záruka ďalej nemôže byť uznaná, ak dôjde k poruche spôsobenej chybnou funkciou zariadenia v dôsledku softwaru, či aplikácií, ktoré nie sú distribuované firmou Xerox, či nie sú súčasťou zariadenia alebo ak má porucha užívateľsky odstrániteľný charakter (zaseknutý papier, spotrebovaný toner a podobne). Záruka sa ďalej nevzťahuje na prípady, keď je odstránenie poruchy popísané v užívateľskom manuáli ako užívateľom odstrániteľný problém.

 • V prípade, že došlo k vyššie uvedeným príčinám poruchy stroja, potom výrobca nenesie žiadnu povinnosť pre nápravu a užívateľ je povinný si odstránenie poruchy uhradiť sám.

 • Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené používaním iných spotrebných materiálov a súčastí než originál Xerox.

 • Xerox nie je zodpovedný za stratu zisku alebo dát, spôsobených v dôsledku straty či poškodenia prístroja.

 • Po dobu záruky stroj smie byť servisovaný len Autorizovaným Servisným Partnerom (ASP) spoločnosti Xerox alebo osobou ním poverenou. Ak sa stane inak, bude toto dôvod na okamžité zrušenie akejkoľvek záruky na stroj a jeho príslušenstvo.

 • Zákazník sa zaväzuje používať stroj v súlade s užívateľskou príručkou a len na účely, pre ktoré je stroj výrobcom určený, ďalej stroj prevádzkovať v prostredí vyhovujúcom podmienkam uvedeným v užívateľskej príručke alebo iných dokumentoch, so strojom dodaných.

 • Do záručných úkonov nie je započítaná pravidelná údržba alebo výmena súčastí s limitovanou životnosťou.

 • V prípade vyžiadania servisom je užívateľ povinný dodať aj spotrebný materiál používaný pri vzniku poruchy.

Reklamácia spotrebného materiálu:

Postup pre uplatnenie reklamácie spotrebného materiálu:

 • Kontaktovať servisného partnera podľa regiónu.
 • Spoločne s výrobným číslom tlačiarne, dokladom o nadobudnutí a vytlačenou konfiguračnou stránkou (ak ju je možné vytlačiť) dopraviť reklamovaný materiál k servisnému partnerovi a žiadať o vybavenie reklamácie.
 • Ak bude závada diagnostikovaná ako vada spotrebného materiálu, servisný partner napíše vyjadrenie na servisný list, že je spotrebný materiál vadný a zákazník si uplatní reklamáciu u predajcu / distribútora.
Reklamácia bude uznaná len v prípade, že budú splnené všetky vyššie spomínané podmienky, dodané a riadne vyplnené všetky doklady.

Záručné podmienky na spotrebný materiál:

 • spotrebný materiál má záruku 6 mesiacov, keď v priebehu nebola prekročená odporúčaná životnosť na viac než 80 % (pozri nižšie)

 • zaschnutie dýz pri tlačových hlavách a atramentových náplní nemá charakter záručnej poruchy

 • mechanické poškodenie povrchu tlačového valca, spôsobené vonkajším predmetom, nemá charakter záručnej poruchy

 • použitím iného spotrebného materiálu, než ktorý je odporúčaný výrobcom (t. j. originál Xerox - toner, valec, atramentová cartridge, tlačová hlava atď.), stráca zákazník záruku na celý stroj.

POZOR!

Odporúčaná životnosť spotrebného materiálu je udávaná pri pokrytí 5 %.

Maximálne zaťaženie strojov:


Sieťové laserové tlačiarne Str./mes.
DocuPrint N2125 75 000
DocuPrint N2025 100 000
DocuPrint N2825 130 000
DocuPrint N3225 150 000
DocuPrint N4025 200 000
Phaser 4400 150 000
Phaser 4500 150 000
Phaser 5400 200 000
Phaser 5500 300 000
DocuPrint N4525 250 000
Osobné laserové tlačiarne Str./mes.
DocuPrint P8ex/P8e 8 000
DocuPrint P1202 12 000
DocuPrint P1210 20 000
Phaser 3116 15 000
Phaser 3121 15 000
Phaser 3130 15 000
Phaser 3150 30 000
Phaser 3400 40 000
Phaser 3420 50 000
Phaser 3450 100 000
Farebné tlačiarne - tuhý atrament Str./mes.
Phaser 860 65 000
Phaser 8200 65 000
Phaser 8400 85 000
Farebné tlačiarne - LED tlačiarne Str./mes.
Phaser 1235 60 000
Phaser 2135 83 000
Phaser 7300 83 000
Farebné laserové tlačiarne Str./mes.
Phaser 790 65 000
Phaser 750 50 000
Phaser 6100 35 000
Phaser 6200 60 000
Phaser 6250 100 000
Phaser 7700 100 000
Phaser 7750 150 000
Atramentové tlačiarne Str./mes.
DocuPrint XJ4c/XJ6c/XJ8c  
DocuPrint C6/C8  
DocuPrint C15 1 000
DocuPrint NC20 5 000
DocuPrint M750 1 000
DocuPrint M760 2 000
MFP Str./mes.
M940/950 2 000
XK 35c  
WorkCentre XE60 750
WorkCentre XE82 1 000
WorkCentre XD series 2 000
WorkCentre PE16/PE16e 10 000
WorkCentre PE114 10 000
WorkCentre PE120 15 000
Faxy Str./mes.
WorkCentre 165/165c  
WorkCentre 450c/450cp 450
WorkCentre 470cx 450
WorkCentre 480cx 450
WorkCentre 490cx 450
WorkCentre PRO 635 3 000
WorkCentre PRO 645 3 000
WorkCentre PRO 657 3 000
WorkCentre 385 5 000
FC110 1 000
FC116 2 500
Kopírky Str./mes.
DC 212/214 3 000
DC 212/214 SDF 3 000
XC 23 20 000
XC 351/355/356  
Farebné laserové MFP Str./mes.
DocuColor 2006 65 000
Tektronix Phaser 850 65 000
Tektronix Phaser 740 25 000
Tektronix Phaser 780 10 000Účelom liniek Customer Help Desk je:

 • Aktívne pomáhať užívateľom s prípadnými problémami, ktoré by mohli nastať pri inštalácii, či používaní zariadenia Xerox (pozri tabuľka nižšie).
 • V prípade, že sa problém nepodarí odstrániť telefonicky, odporučiť užívateľovi najvhodnejšieho autorizovaného servisného partnera (ASP) Xerox.
 • Posudzovať prípadné reklamácie spotrebného materiálu. (Reklamovaný materiál však menia servisní partneri)

Ak sa vyskytnú problémy so strojom v záruke, je treba v záujme bezproblémového vybavenia servisnej požiadavky dodržiavať nasledujúci postup:

 • Pri zakúpení stroja si dôkladne uschovajte doklad o nadobudnutí (záručný list alebo dodací list – pozri Záručné podmienky).
 • V prípade problémov volať:
  Xerox Help Desk, tel. 02/227 036 451
  alebo priamo Autorizovaného servisného partnera (ASP)
  PS PRO Help Desk tel. 02/6428 5126 (PS Products spol. s.r.o.)
 • Ak sa nepodarí poruchu odstrániť pomocou operátora telefonicky, operátor si vyžiada nutné údaje t. j.: typ a výrobné číslo stroja, popis poruchy príp. stav počítadla, ďalej bude vyžadovať meno užívateľa, adresu a dátum zakúpenia stroja. Ďalej sa postup delí do dvoch skupín podľa typu stroja:
  • stroje ktoré sa opravujú na mieste inštalácie
   Operátor po založení karty Vášho stroja a nahlásení poruchy automaticky požiada o zásah servisného partnera a ten vyšle technika, ktorý Vaše zariadenie opraví. Užívateľ predloží doklad o nadobudnutí stroja pre kontrolu záručnej doby
  • stroje ktoré sa opravujú v dielni u servisného partnera
   Operátor poskytne adresu najbližšieho servisného partnera, kam užívateľ zariadenie dopraví. Užívateľ je zodpovedný za správne zabalenie stroja na prepravu do originálnych obalov a spôsobom, akým bol zabalený nový stroj (tonerové kazety, tekuté spotrebné materiály a pod. vytiahnuté zo stroja a zabezpečené proti vysypaniu alebo vyliatiu). Prípadné škody, vzniknuté pri preprave do servisnej dielne bude riešiť užívateľ, prepravu stroja po oprave k užívateľovi môže po dohode s užívateľom zaistiť servisná organizácia na náklady užívateľa. Užívateľ predloží doklad o nadobudnutí stroja pre kontrolu záručnej doby. Servisný partner stroj prevezme a opraví. Je možné sa dohodnúť i na výjazde technika na miesto inštalácie. Cesta však v tomto prípade nie je hradená zárukou

Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť