Monitory, skenery, projektory

Obsahom záruky je zodpovednosť za to, že dodaný prístroj má v dobe dodania a po dobu záruky vlastnosti stanovené technickými podmienkami výrobcu.

Zodpovednosť za chyby, ktoré sa na stroji vyskytnú počas záručnej lehoty, spočíva v odstránení všetkých funkčných porúch a poškodení vzniknutých chybou materiálu, chybnou konštrukciou alebo chybnou montážou. Pracovníkmi firmy Xerox CR s.r.o. alebo autorizovaného servisného partnera, bude vykonaná bezplatná oprava alebo výmena chybného dielu za bezchybný.

Záruku možno uplatniť keď inštalácia, údržba, opravy a profylaktické prehliadky sú vykonávané len odbornými pracovníkmi firmy Xerox CR s.r.o., alebo jeho autorizovaným servisným partnerom a za predpokladu, že zákazník objedná a vykoná predpísané profylaktické prehliadky.

Podmienkou platnosti záruky je to, aby bol stroj používaný len na účely, pre ktoré je určený a za podmienok uvedených v užívateľskej príručke a používaní originálneho spotrebného materiálu Xerox. Ako chyba sa neuznáva poškodenie a mimoriadne opotrebovanie, ktoré vzniklo nedostatočnou starostlivosťou, nedodržiavaním postupov uvedených v návode na obsluhu a údržbu stroja, preťažovaním stroja, aj keď len prechodným, poškodením spôsobeným majiteľom alebo treťou osobou, náhodou alebo vyššou mocou a prirodzeným opotrebovaním stroja alebo jeho jednotlivých častí.

Záruka sa nevzťahuje na časti zariadenia s obmedzenou životnosťou pri ktorých dochádza k prirodzenému opotrebovaniu úmernému objemu kopírovania.

Do záručných úkonov nie je započítaná pravidelná údržba stroja a predpísané profylaktické prehliadky.

Pri inštalácii prístroja pracovník firmy Xerox CR s.r.o. alebo autorizovaného servisného partnera potvrdí záručný list s presným znením záručných podmienok a doplní výrobné číslo stroja. Podmienkou uplatnenia záruky je predloženie potvrdeného záručného listu.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť