MFP, veľkoformáty

1. Obsahom záruky je zodpovednosť za to, že dodaný prístroj má v dobe dodania a po dobu záruky vlastnosti stanovené technickými podmienkami výrobcu. Nositeľom tejto zodpovednosti je firma XEROX Limited, o.z.

2. Zodpovednosť za chyby, ktoré sa na stroji vyskytnú počas záručnej lehoty, spočíva v odstránení všetkých funkčných porúch a poškodení vzniknutých chybou materiálu, chybnou konštrukciou alebo chybnou montážou. Pracovníkmi firmy XEROX Limited, o.z. alebo autorizovaného servisného partnera, bude vykonaná bezplatná oprava alebo výmena chybného dielu za bezchybný.

3. Záručná doba na prístroj je podľa tabuľky nižšie. Inštalácia, údržba a opravy, záručný servis a profylaktické prehliadky sú vykonávané len odbornými pracovníkmi firmy XEROX Limited, o.z. , alebo jeho autorizovaným servisným partnerom a za predpokladu, že zákazník objedná a vykoná profylaktické prehliadky podľa tabuľky nižšie.

4. Podmienkou platnosti záruky je to, aby bol stroj používaný len na účely, pre ktoré je určený a za podmienok uvedených v užívateľskej príručke a používaní originálneho spotrebného materiálu Xerox. Ako chyba sa neuznáva poškodenie a mimoriadne opotrebovanie, ktoré vzniklo nedostatočnou starostlivosťou, nedodržiavaním postupov uvedených v návode na obsluhu a údržbu stroja, preťažovaním stroja, aj keď len prechodným, poškodením spôsobeným majiteľom alebo treťou osobou, náhodou alebo vyššou mocou a prirodzeným opotrebovaním stroja alebo jeho jednotlivých častí.

5. Záruka sa nevzťahuje na časti zariadenia s obmedzenou životnosťou pri ktorých dochádza k prirodzenému opotrebovaniu úmernému objemu kopírovania.

Prípadné poruchy hláste spolu s výrobným číslom Vášho stroja na telefónne číslo: 02/4363 5594

Prehľad záručných lehôt a predpísaných profylaktických prehliadok:

Typ zariadenia Maximálny počet tlačí do profylaktickej prehliadky Záručná doba
M15 20 000 1 rok
M20 20 000 2 roky
WCP420 30 000 1 rok
WC118 30 000 2 roky
WCP123/128 60 000 1 rok
WCP35/45/55 180 000 1 rok
WC232/238/245/255 180 000 1 rok
WCP165/175 500 000 1 rok
WC265/275 500 000 1 rok
WCP65/75/90 500 000 1 rok
WCC226 50 000 1 rok
WCM24 60 000 1 rok
WCP32/40 80 000 1 rok
DC3535 80 000 1 rok
DC2128/3545 80 000 1 rok
DC1632/2240 80 000 1 rok
DC12 80 000 1 rok

Poznámka:
Do záručných úkonov nie je započítaná pravidelná údržba stroja a predpísané profylaktické prehliadky. Pri inštalácii prístroja pracovník firmy XEROX Limited, o.z.  alebo autorizovaného servisného partnera potvrdí záručný list doplní typ, výrobné číslo stroja, dobu záruky a predpísané profylaktické prehliadky. Podmienkou uplatnenia záruky je predloženie potvrdeného záručného listu a dokladu o nadobudnutí prístroja.


Navigace:


Výsledok vyhľadávania:

Podpora a ovládače | Partnerský portál

Xerox Worldwide Česká republika Slovenská republika > zmeniť